Οροι Χρήσης Συνεργάτη

ΟΡΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Οι συνεργάτες ενημερώνονται μόνο για τα έργα που αναλαμβάνουν, με email ανάθεσης έργου που αποστέλλεται σε αυτούς από το διαχειριστή. Μέσα στο λογαριασμό τους, μπορούν να δουν τα έργα τα όποια έχουν αναλάβει, ενώ έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν τις ειδικότητες και τον τύπο των έργων που θέλουν να τους ανατίθενται.

Με την ανάθεση ενός έργου, ο συνεργάτης υποχρεούται εντός 24 ωρών να χρησιμοποιήσει τον αυτόματο τρόπο συμπλήρωσης χρονοδιαγράμματος που θα βρει στον λογαριασμό του. Σε περίπτωση που παρέλθει το 24ωρο και ο συνεργάτης δεν έχει επικοινωνήσει με το διαχειριστή αυτόματα, θεωρείται πως το έργο δεν έχει αναληφθεί και αναζητείται νέος συνεργάτης.  

Μόλις ο συνεργάτης συμπληρώσει το χρονοδιάγραμμα, αυτόματα προωθείται στον ενδιαφερόμενο και αναφέρονται οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα παραδίδεται τμηματικά και σε ίσα μέρη το εκάστοτε έργο.

Για έργα μικρού μεγέθους έκτασης έως 25 σελίδων ορίζονται 2 ημερομηνίες παράδοσης και για έργα μεγαλύτερου μεγέθους, άνω των 25 σελίδων, 3 ημερομηνίες. Εάν το έργο υπερβαίνει τις 70 σελίδες και είναι επιπέδου διδακτορικής διατριβής, οι τμηματικές παραδόσεις είναι 5 ημερομηνίες.

Ο συνεργάτης οφείλει να τηρεί πιστά το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων και σε περίπτωση καθυστέρησης έστω και μιας ημέρας, να ενημερώνει μέσω email το διαχειριστή. Σε περίπτωση που δεν αποστέλλονται τα τμήματα των έργων τις ημερομηνίες που έχουν τεθεί το φροντιστήριο ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα. 

Κάθε έργο που εκπονείται πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει αυτούσια τμήματα από άλλα έργα που υπάρχουν είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ο διαχειριστής ελέγχει πλήρως κάθε έργο που παραλαμβάνει και σε περίπτωση που σε κάποιο εντοπιστεί λογοκλοπή το επιστρέφει στο συνεργάτη για άμεση παράφραση.

Σε περίπτωση λογοκλοπής ή μη συμμόρφωσης με τους κανόνες συγγραφής ενός ακαδημαϊκού έργου, δεν θα καταβάλλεται αμοιβή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση στην οποία ο συνεργάτης καθυστερεί τις προγραμματισμένες παραδόσεις.

Σημειώνεται ότι εάν κάποιος συνεργάτης  δεν μπορεί να αναλάβει κάποιο έργο ενώ αυτό του έχει ήδη ανατεθεί, χωρίς να το δηλώσει εγκαίρως, δηλαδή μόλις γίνει η ανάθεση και εντός λίγων ωρών από αυτήν, τότε αυτό θα δοθεί σε άλλο συνεργάτη. Εάν ο νέος συνεργάτης το αναλάβει με υψηλότερο κόστος, η διαφορά αυτή μεταξύ του αρχικού κόστους και του τελικού, βαρύνει το συνεργάτη που υπαναχώρησε από την αρχική ανάθεση.

Εάν από υπαιτιότητα του συνεργάτη, γίνει επιστροφή χρημάτων στον ενδιαφερόμενο για έργο που τελικά ο πρώτος δεν υλοποίησε, τότε η ζημία βαραίνει εξ ολοκλήρου το συνεργάτη αυτό.

Ο συνεργάτης οφείλει να προβεί σε τυχόν διορθώσεις του έργου που ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο, εντός ενός μηνός από την ημέρα παράδοσης του έργου. Οι διορθώσεις συμπεριλαμβάνονται στην τιμή που έχει αρχικά συμφωνηθεί μεταξύ του συνεργάτη και του διαχειριστή.

Η πληρωμή των συνεργατών γίνεται σε 2 ή 3 ισόποσες δόσεις, ανάλογα με το ποσό που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του διαχειριστή και του συνεργάτη και εφόσον το έργο έχει εξοφληθεί από τον ενδιαφερόμενο. Η πρώτη δόση κατατίθεται με την παράδοση του έργου, η δεύτερη ένα μήνα μετά (στην περίπτωση δύο δόσεων) και η τρίτη ένα μήνα μετά τη δεύτερη (στην περίπτωση τριών δόσεων).

Ειδικά και μόνο για την περίπτωση των διδακτορικών διατριβών η αποπληρωμή γίνεται με την παράδοση κάθε τμήματος έργου και πάλι σε 2 ή 3 ισόποσες δόσεις, ανάλογα με το ποσό που έχει οριστεί μεταξύ των δυο πλευρών. Ο εκπονητής οφείλει να προβεί σε διορθώσεις για κάθε μέρος που έχει παραδώσει ακόμα και αν έχει φτάσει η στιγμή αποπληρωμής του για το τελευταίο τμήμα του έργου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι συνεργάτες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση των παρόντων όρων, και δεσμεύονται ότι δε θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του διαχειριστή ή τρίτων, δε θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου των εργασιών ή/και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του διαχειριστή, δε θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/και μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο μέσω της Ιστοσελίδας  ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, δε θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από το διαχειριστή διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο, δε θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων, δε θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στην Ιστοσελίδα, στο υλικό που φιλοξενείται σε αυτήν, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που την αποτελούν, στο διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω της Ιστοσελίδας ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτήν, δε θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, δε θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο, δε θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο, δε θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από την Ιστοσελίδα με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς, δε θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους, θα πληροφορούν το Διαχειριστή αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας από οποιονδήποτε τρίτο.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας για διαφήμιση ή για προσφορές από τους συνεργάτες.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του υλικού εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης ο διαχειριστής θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που του παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το έργο που τελικώς εκπονείται και αποστέλλεται στο διαχειριστή, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού, από τη στιγμή που θα παραδοθεί, ανήκει αποκλειστικά στον Διαχειριστή και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Κανένα στοιχείο των Όρων Χρήσης και των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δε θα ερμηνεύεται κατά τρόπο ώστε να παραχωρείται στο συνεργάτη άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή, εκτός και αν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητώς. Κάθε συνεργάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα έργα που εκπονούνται δεν δύνανται να αναπαραχθούν, αναμεταδοθούν, μεταδοθούν ή διανεμηθούν εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο από συνεργάτη, κι ενώ ο τελευταίος τα έχει παραδώσει στο διαχειριστή.

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ο συνεργάτης δεσμεύεται να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, τροποποιήσει, μεταδώσει ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει τα έργα που εκπονεί, να μην τα εισάγει σε ευρετήριο, να μην τα πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τα εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του διαχειριστή.